Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor

1. Kan jag köpa ett avbokningsskydd via er? 

Vi samarbetar med Gouda försäkring som kan tecknas i samband med bokningen. Kostnaden för avbokningsskydd är 5% av resans totala kostnad.

Med Goudas avbokningsskydd får du tillbaka hela den försäkrade resekostnaden, helt utan självrisk. Försäkringen täcker bland annat om:

  • du eller andra i ressällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall
  • någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
  • det uppstår brand eller inbrott i din bostad
  • du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete
  • du inte kan genomföra en vaccination inför resan pga. medicinska skäl
  • du som student inte klarar din tentamen och därför behöver göra en omtentamen
  • du ligger i skilsmässa

Försäkringen kan endast tecknas och betalas i samband med betalning. Läs Goudas Avbeställningsförsäkring och Broschyr Avbeställning 2016 om vilka villkor som gäller.

2. Kan jag få tillbaka pengarna om mitt mellanlandningsflyg är försenat?

Hela beloppet för den visumfria turen betalas tillbaka om du tecknar försäkringen i samband med bokning, se villkor nedan:

a) Försäkringen gäller när flyget till destinationsflygplatsen i Kina är försenat 60 minuter eller mer, inställt eller omdirigerat till annan flygplats

b) Om hela resan finns på en och samma biljett gäller försäkringen även från biljettens ursprungsflygplats mot händelser som inträffar som orsakar att resenären missar flyget från sista avreseflygplats. I annat fall gäller inte försäkringen om resenären har missat flyget från föregående avreseflygplatser oavsett orsak

c) Försäkringen gäller inte om resenären själv orsakat att flyget från föregående flygplatser missats.

d) Inbetalat försäkringsbelopp betalas ej tillbaka

e) Beställd tur får inte till någon del nyttjas

f)  KinaUpplevelser reserverar sig rätten att använda force majeure

3. Reseförsäkring under resan

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Hemförsäkringens reseskydd ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt. Akut tandvård kan också ersättas upp till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid ett egendomsskydd som ger ersättning för stölder upp till ett visst maxbelopp. Hör gärna med ditt hemförsäkringsbolag om vilket reseskydd som gäller för er.

4. Kan jag boka av resan?

Paketresor

Resenären har rätt att avbeställa paketresor enligt följande.

Avbokning tidigare än 60 dagar före resans start debiteras 1000 kr i administrationsavgift. Avbokning senare än 60 dagar före resans start debiteras 30% av resans totalpris. Senare än 45 dagar 50% och senare än 30 dagar hela resans pris.

Som skydd mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller annat allvarligt hinder kan du vid bokningstillfället teckna en frivillig avbokningsskydd. 

Avbokning gäller ej flyg. Inbetalat belopp för flyg återbetalas ej.

Avbokning tas emot endast via mail, kontakt@kinaupplevelser.nu. För din trygghet bör du även försäkra dig om att få ett bekräftelsemail på avbokningen.

Mellanlandningsturer, skräddarsydd resa och dagsutflykter

Resenären har rätt att avbeställa mellanlandningsturer, skräddarsydd resa och dagsutflykter enligt följande.

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före utflykten startar behåller vi 10% av totalsumma. Vid avbokning därefter, men tidigare än 14 dagar före utflykten startar behåller vi 25% av totalsumma. Vid avbokning därefter, men tidigare än 8 dagar före utflykten/guidning startar behåller vi 50% av total summa. Vid avbokning inom 8 dagar före utflykten startar behåller vi 100% av total summa.
Avbokning tas emot endast via mail, kontakt@kinaupplevelser.nu. För din trygghet bör du även försäkra dig om att få ett bekräftelsemail på avbokningen.

5. Kan jag ändra datum för min paketresa?

Vi erbjuder våra kunder kostnadsfria ändringar inom 48 timmar efter en resa är beställt. Om flygbiljetter redan är bokade och det också går att ändra datum, då gäller det aktuella flygbolagets regler vid ombokningen. Eventuella extra kostnad för ombokning betalas av resenären.

6. Pris och avtalade tjänster

Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i hemsidan, katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingå.

KinaUpplevelser reserverar sig för att priset kan höjas under stora kinesiska helgdagar såsom kinesiska nyåret och nationaldagsfirandet, detta då bl.a. flyg och hotell ofta höjer sina priser.

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. Enkelrumstillägget varierar beroende på resa.

7. Betalning

Alla resor kan betalas med faktura (14 dagar kredit) eller kort. Betalningarna hanteras av Billmate, www.billmate.se. Anslutningen till Billmate sker över en krypterad förbindelse.

Väljer du att betala med faktura, tillkommer 50 kr som administrationsavgift. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 11 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Viss information som Billmate tar del av kan komma att användas i marknadsföringssyfte men behandlas alltid i enlighet med personuppgiftslagen.

Efter mottagen beställning kommer din personliga resekonsult att kontakta dig. Ni informeras då om vilka dokument vi behöver från er för att kunna boka flyg, ansöka om visum och boka hotell etc.

Paketresor, mellanlandningsturer och dagsutlfykter kan inte betalas med Billmate om det är närmare än 14 dagar till inresa till Kina. Kontakta oss om ni från idag ska resa in i Kina inom 15 dagar.

8. Avtalets ingående

Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbokningsvillkoren.

8.1 Funktionshinder & diet m.m.

Har du någon form av handikapp eller behov av speciell diet – för din egen skull – vänligen meddela oss om detta vid bokningen av din resa.

8.2 Minsta antal resenärer

För att paketresor ska kunna genomföras krävs minst 2 personer som deltar i resan.

8.3 Avresehandlingar för paketresor

Avresehandlingar mm utsändes ca 30 dagar före avresedagen.

9. Del i dubbelrum

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen. Enkelrumstillägget varierar beroende på resa.

10. Lokalguider

KinaUpplevelser anlitar endast lokala turguider som har lång erfarenhet och har gått officiella turismutbildningar samt har guidetillstånd. I de flesta städerna finns bara engelsktalande turguide tillgängligt, förutom i Beijing där vi använder både svensktalande och engelsktalande turguider.

11. Ändring av avtalet

11.1 Prisändringar

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt punkt 8 ”Avtalets ingående” ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

11.2 Ändringar efter avtalets ingående

11.2.1 Resenärens önskemål om ändringar före turen

Vid resenärens önskan om ändring av datum för bokad paketresa (samtliga) måste kunden meddela oss senast 30 dagar innan turens/utflyktens startdatum. Önskan om datumändring tas emot endast via mail, kontakt@kinaupplevelser.nu. KinaUpplevelser kan ej garantera att önskat datum är genomförbart. Datumändring kan även vara möjlig vid färre än 30 dagar kvar, vi försöker då vårt bästa att genomföra din önskan.

Nedanstående villkor gäller även vid ändringar:

För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

11.2.2 Arrangörens ändringar/inställande före avresa

Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill,
kan han/hon:
– häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
– delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

11.2.3 Arrangörens ändringar efter avresa

På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt ovanstående stycke beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

12. Information om resplan, flygfakta, hotell, programinslag mm

Information om resplaner, flyglinjer, flygtider, tidtabeller, flygplanstyper, hotell, dag-för-dag-program, färdledare och annat på hemsidan eller i annat sammanhang kan komma att ändras fram till avresan, men även efter att resan påbörjats. I vissa fall beroende på omständigheter som står utanför arrangörens kontroll, t ex att ett flygbolag ändrar sin tidtabell eller linjesträckning.

Angivna hotell kan komma att bytas mot andra likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva tider bekräftas i avresehandlingarna. Det är vedertaget att resa t.ex. i vissa delar av Asien såsom Kina innebär att acceptera omständigheter över vilka inte ens den kunnigaste och mest förutseende arrangör råder över, att resa i sådana länder måste därför göras på de villkor som råder där. Oftast fungerar det tekniskt alldeles utmärkt, men inte alltid. Vi tvingas då reservera oss för att sådant kan inträffa. I extrema situationer, t ex förorsakade av flygförseningar under oväder, kan ett resmål komma att bytas ut mot ett annat. Förändringar av detta slag medför normalt ingen reduktion av resans pris.

Vi gör förstås vårt absolut yttersta för att dessa typer av händelser ska undvikas och hoppas på att du har förståelse för att de kan uppstå.

13. Personuppgifter hantering

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett kontaktformulär, prenumerera nyhetsbrev eller bokning av resa behandlas av Private Travel Sweden AB för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna lagras och utgör underlag för marknads- och kundanalyser samt för marknadsföringsändamål. Denna lagring och användning av uppgifterna görs endast av Private Travel Sweden AB, och uppgifterna kommer ej att lämnas vidare till tredje part annat än där så är nödvändigt för genomförande av resa eller arrangemang.

Private Travel Sweden AB följer Datainspektionens rekommendationer och råd om GDPR – Dataskyddsförordningen.

KinaUpplevelser/Private Travel Sweden AB förbehåller sig rätt att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar i uppgifter på denna webbplats. KinaUpplevelser förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för dessa resor.

Våra paketresor